Projekt „Meandry nauczania zdalnego…”

grantowego: „Meandry nauczania zdalnego. Doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie kształcenia na odległość”. Nr wniosku: 47/F3/2023 w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu  kształcenia na odległość”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa beneficjenta:
Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie / Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie

Tytuł projektu:
Meandry nauczania zdalnego. Doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie kształcenia na odległość

Cel projektu:
Celem projektu jest doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej, kompleksowość wsparcia szkół i placówek oraz uwzględnienie w procesie wsparcia działań szkoleniowych i konsultacyjno-doradczych skierowanych do nauczycieli (w formie zdalnej) dla 142 osób w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Zadania:
Działanie 1 – Szkolenia kadry pdn i bp, w tym Lidera

Działanie 2 – Szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli

Działanie 3 – Doradztwo dla nauczycieli szkół i przedszkoli

Działanie 4 – Opracowanie pakietów materiałów wspomagających edukację zdalną wraz z recenzją (minimum 1 pakiet dla każdego Grantobiorcy)

Działanie 5 – Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia grantowego

Okres realizacji projektu:
31.03.2023 r. – 30.06.2023 r.

Planowane efekty:
1) Liczba uczestników, którzy rozwinęli kompetencje w zakresie edukacji zdalnej – 111

2) Liczba nauczycieli ze szkół i przedszkoli objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość – 142

3) Liczba pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość – 5

4) Liczba pdn/bp, które wdrożyły działania doradcze i konsultacyjne w zakresie kształcenia na odległość skierowanych do nauczycieli szkół i przedszkoli – 1

5) Liczba uczestników objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 147

6) Liczba pakietów materiałów przygotowanych dla nauczycieli – 1

7) Liczba pdn/bp doposażonych w sprzęt w ramach grantu – 1

Grupa docelowa:
Liczba nauczycieli ze szkół i przedszkoli objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość – 142

Liczba uczestników objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 147

Wartość projektu:
126 920,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:
126 920,00 zł

Załączniki:

Regulamin rekrutacji   0_Regulaminy rekrutacji_OK

Formularz zgłoszeniowy 1_Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika 2_Oświadczenie uczestnika projektu