1. POWSTANIE INSTYTUTU TEOLOGICZNO – PASTORALNEGO
im. św. Józefa Sebastiana Pelczara

W trosce o właściwe głoszenie prawdy wiary objawionej, Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny Dekretem z dnia 1.IX.1992 r. powołał Instytut Teologiczno – Pastoralny im. Bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. W jego skład weszły wówczas: Wyższe Seminarium Duchowne, Diecezjalne Studium Katechetyczne, Diecezjalne Studium Organistowskie oraz Diecezjalne Studium Rodzinne. Instytut Teologiczno – Pastoralny prowadzi działalność formacyjną oraz dydaktyczno – naukową osób duchownych i świeckich. Najważniejszym zadaniem Instytutu jest przygotowanie słuchaczy do realizacji szeroko pojętej misji Kościoła: ewangelizacyjnej, charytatywnej i naukowej.

2. SIEDZIBY INSTYTUTU

Początkowo Instytut korzystał z wynajmowanych lokali m.in. w Kurii Diecezjalnej, w Domu Katechetycznym, przy par. Fara, par. św. Krzyża i par. Chrystusa Króla w Rzeszowie, w Domu Rekolekcyjnym w Niechobrzu, oraz w II i V LO w Rzeszowie.

Od 31.VIII.2000 r. Instytut miał swoją siedzibę w obiekcie, zlokalizowanym przy ul. 17 Pułku Piechoty 5, zwanym Instytutem Jana Pawła II. Instytut Jana Pawła II to budynek-pomnik. Jest diecezjalnym wotum wdzięczności z okazji Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa dla upamiętnienia pontyfikatu papieża Jana Pawła II i jego pobytu w Rzeszowie. Instytut Jana Pawła II został wzniesiony w latach 1996-2000 na bazie obiektu przekazanego przez władze miejskie. Projekt adaptacji wykonali Dionizy Beda i Krystyna Drozd. Nad całością przedsięwzięcia czuwał Komitet Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeszowie, założony 30.V.1996 r., któremu przewodniczył poseł Józef Górny. 10.V.1999 r. dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod Instytut Jana Pawła II. Kamień węgielny pochodzi z bazyliki w Wadowicach, gdzie został ochrzczony Ojciec Święty. Uroczystości otwarcia i poświęcenia Instytutu Jana Pawła II dokonał 31.VII.2000 r. abp Edward Nowak, sekretarz watykańskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.

3. NOWA SIEDZIBA INSTYTUTU

Nowa siedziba Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie  znajduje się  przy ulicy Witolda 11a. Powstała dzięki realizacji projektu unijnego  „Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie” zrealizowanego w ramach projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego (Oś priorytetowa nr 5 – Infrastruktura publiczna / Działanie nr 5.1 – Infrastruktura edukacyjna / Schemat A – szkoły wyższe). Generalnym Wykonawcą była firma Skanska SA, zaś Projektantem koordynatorem Studio Architektury Archi Group Chrobak Marek.

Dnia 18 lutego 2010 została podpisana umowa między Instytutem Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana w Rzeszowie a firmą Skanska SA w sprawie realizacji projektu „Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie”. Od dnia podpisania umowy harmonogram realizacji inwestycji  w okresie najbliższych 7 miesięcy przewidywał wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie w ciągu kolejnych 20 miesięcy – projektu wykonawczego, robót budowlanych i pozwolenia na użytkowanie. 12 października 2010 roku po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę ks. bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej dokonał poświecenia placu budowy i odbyło się przekazanie terenu i dziennika budowy.

27 września 2012 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Od 2 października 2012 roku zajęcia dydaktyczne w Instytucie rozpoczęli studenci kierunku Nauki o Rodzinie UR, słuchacze Diecezjalnego Studium Organistowskiego, Duszpasterstwa Rodzin, doktoranci prof. UKSW w zakresie socjologii, politologii i historii. Z okazji Nowego Roku Akademickiego 2012/13 oraz na rozpoczęcie Roku Wiary w kościele 11 października 2012 roku ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny dokonał poświęcenia Instytutu Teologiczno- Pastoralnego. Od 2 stycznia 2013, po dokończeniu wyposażenia budynku, w akademiku Instytutu zamieszkali i rozpoczęli zajęcia naukowo formacyjne studenci teologii – WSD w Rzeszowie.

 4. PUBLIKACJE

Dorobkiem Instytutu Teologiczno – Pastoralnego jest kilka publikacji naukowych. Wydano:

 • „Myśl pedagogiczna Księdza Bronisława Markiewicza” pod red. J. Homplewicza i ks. A. Garbarza (1997),
 • „Służba dziecku w instytucjach świeckich i kościelnych” pod red. J. Homplewicza i ks. A. Garbarza (1998),
 • „Sukces wychowawczy w relacjach uczestników Podyplomowego Studium Wychowania Prorodzinnego” pod red. J. Homplewicza (1999),
 • „Horyzonty ojcostwa” pod red. ks. A. Garbarza (2000),
 • „Pedagogika rodziny. Zarys wykładów na Podyplomowym Studium Prorodzinnym” pod red. J. Homplewicza (2000),
 • „Dar wychowania. Pedagogika Jana Pawła II” pod red. J. Homplewicza (2001),
 • „Nauczanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Materiały z sesji naukowej odbytej w Rzeszowie dnia 28.04.2001” (2001),
 • „Modlitewnik harcerza” pod red. J. Homplewicza (2002).
 • „Pedagogika Świętego Michała (Rozważania o św. Michale Archaniele)” pod red. J. Homplewicza, wyd. I (2002), wyd. II (2003),
 • „Atomy tkanki wychowania: klasówka dla pedagogiki” J. Homplewicz (2004)
 • „Jakie państwo? Materiały z sesji naukowej, która odbyła się 10 czerwca 2005 r. w Rzeszowie”, pod red. A. Cyprysia, A. Garbarza, B. Szluz (2005)
 • „Biały Promieniu Miłości. Wiersze i pieśni o Janie Pawle II. Wiersze Reginy Nachacz, pod red. ks. A. Cyprysia (2006)
 • „Ecclesiae Patriae Et Homini Serviens. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu”, pod red. E. Białogłowskiego, A. Garbarza, H. Janickiej, M. Trawki, S. Zycha, t. I, t. II, (2007)
 • „Pedagogika i etyka (zarys etyki pedagogicznej). Wyd. II poszerzone „Etyki pedagogicznej”, J. Homplewicz (2009).

5. SYMPOZJA NAUKOWE i SZKOLENIA

 • Perspektywy nowej Ewangelizacji. Tożsamość, zaangażowanie i współpraca kościołów lokalnych, 04.11.2000 r.
 • Nauczanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Sesja naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 28.04.2001 r.
 • Posługi w liturgii – Sympozjum liturgiczne zorganizowane we współpracy z Instytutem Formacji Pastoralno – Liturgicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
  10.06.2002 r.
 • „Jakie państwo?” – Sesja naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Warszawie, 10.06.2005 r.
 • Jan Paweł II zatroskany o człowieka i świat – Konferencja zorganizowana we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana Oddział Podkarpacki, 07.04.2006 r.
 • Rozwój intelektualny czynnikiem rozwoju regionu – Sympozjum naukowe zorganizowane we współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 26.05.2007 r.
 • Traktat Lizboński oraz Karta Praw Podstawowych – Sympozjum naukowe zorganizowane we współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 31.05.2008 r.
 • Kultura chrześcijańska a wspólnoty lokalne i regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – konferencja naukowa zorganizowane we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” Oddział w Rzeszowie, Uniwersytetem Rzeszowskim i Polskim Towarzystwem Teologicznym, 03-04.12.2008 r.
 • 10-lecie współpracy Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – sesja naukowa, 06.06.2009 r.
 •  Spór o wizję człowieka we współczesnej kulturze – międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” Okręg w Rzeszowie, Uniwersytetem Rzeszowskim i Polskim Towarzystwem Teologicznym w Krakowie, 03.12.2010 r.
 • Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym – konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim – Instytutem Pedagogiki, Katedrą Nauk o Rodzinie, Studenckim Kręgiem Korczakowskim przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, Podkarpackim Kuratorem Oświaty, Stowarzyszeniem na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny w Rzeszowie, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Rzeszowie.
 • Zajęcia warsztatowe: Rola szkoły w rozwijaniu kompetencji wychowawczych rodziców. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Praca w zespole interdyscyplinarnym. Specyfika zastępczego rodzicielstwa. Współpraca nauczyciela-wychowawcy z „trudnymi rodzicami”. Nauczyciel-wychowawca a system pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 10-11.05.2011 r.
 • Szkolenie dla nauczycieli w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i chorobie AIDS – szkolenie zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa, 07.06.2002 r.
 • Zasady pracy z dziećmi z rodzin z problemami alkoholowymi – ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzicami i opiekunami, 01.09-30.11.2004 r.
 • Zapobieganie problemom alkoholizmu – szkolenie zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej, 16-18.12.2005 r.
 • Seminarium dla muzyków kościelnych, dyrygentów i organistów – seminarium zorganizowane we współpracy z Diecezjalnym Studium Organistowskim oraz Instytutem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 14.03.2009 – Instytut Muzyki Uniwersytet Rzeszowski
 • II Seminarium dla muzyków kościelnych, dyrygentów i organistów – seminarium zorganizowane we współpracy z Diecezjalnym Studium Organistowskim oraz Instytutem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 15.03.2010 – Instytut Muzyki Uniwersytet Rzeszowski
 • III Seminarium dla muzyków kościelnych, dyrygentów i organistów – seminarium zorganizowane we współpracy z Diecezjalnym Studium Organistowskim oraz Instytutem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 19.03.2011 – Instytut Muzyki Uniwersytet Rzeszowski

6. INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z INSTYTUTEM TEOLOGICZNO-PASTORALNYM w RZESZOWIE

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów PROGRES w Rzeszowie
 • Centrum Medyczne Medyk
 • Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości w Rzeszowie
 • Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze
 • Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu
 • Krajowe Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Sądów i Prokuratur w Rzeszowie
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
 • Podkarpacki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Rzeszowie
 • Prognosticca Anetta Migacz
 • Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie
 • Izba Lekarska w Rzeszowie
 • Akcja Katolicka
 • Stowarzyszenie „Miłość i odpowiedzialność” w Rzeszowie
 • Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział w Rzeszowie
 • Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Jana Pawła II „Lumen et Spes”
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
 • Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Podkarpackiej
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie
 • Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • Drukarnia i Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskie „Bonus Liber”
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Rzeszowie
 • Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
 • Przedszkole Publiczne św. Józefa Sióstr Służebniczek NMP w Rzeszowie
 • Radio VIA
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Siostry Serafitki

 

7. KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • Wyższe Seminarium Duchowne (1992 -)
 • Diecezjalne Studium Katechetyczne (1992 -)
 • Diecezjalne Studium Organistowskie (1992 -)
 • Podyplomowe Studium Wychowania Prorodzinnego PAT (1997-2009)
 • Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL (1998-2004)
 • Studium Nauki Społecznej Kościoła (1999 – 2003)
 • Studium Politologii (1998 – 2003)
 • Studium Mediów Katolickich (2000 -)
 • Studia Katechetyczne dla Świeckich (2002 – )
 • Studium Życia Rodzinnego Diecezji Rzeszowskie (1992 -)
 • Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej
 • Ośrodek Edukacji Nauczycieli ITP (2012 -)
 • Nauki o Rodzinie UR
 • Seminarium doktoranckie UKSW (2002 -)
 • Studia Uzupełniające PAT (1998 – 2004)
 • Kursy językowe (angielski, niemiecki, włoski) (2002 – 2007)
 • Kurs dla kamerzystów i fotografów liturgicznych (2006 -)