Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. Ośrodek ma swoją siedzibę przy ulicy Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

Ośrodek ma na celu:

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli religii, dyrektorów szkół i placówek, pracownik ów urzędu organu prowadzącego i pracowników urzędu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • upowszechnienie wiedzy teologicznej, filozoficznej, pedagogicznej i humanistycznej w środowisku światowy.

Dla osiągnięcia celów Ośrodek podejmuje następujące zadania:

 • tworzenie i realizacja programów edukacyjnych dla nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli religii, zwłaszcza w zakresie wiedzy religijnej, etycznej i pedagogicznej;
 • organizowanie i realizacja różnorodnych form doskonalenia zawodowego, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących jednostki edukacyjne oraz innych osób;
 • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • organizowanie i realizacja różnorodnych form służących wymianie doświadczeń oraz rozwijaniu współpracy w środowisku oświatowym;
 • prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć służących osobistemu rozwojowi osób;
 • udzielanie konsultacji i wspieranie nauczycieli;
 • organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń kadry oświatowej;
 • opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych;
 • współpraca w zakresie doskonalenia nauczycieli z innymi partnerami krajowymi i zagranicznymi;
 • inne zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli zlecone przez organ prowadzący.

Osoby, które ukończyły daną formę edukacji nauczycieli, otrzymują zaświadczenie, które zawiera nazwę i zakres ukończonej formy doskonalenia oraz łączną liczbę godzin zrealizowanych zajęć. Uczestnik kursu kwalifikacyjnego po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Ośrodek prowadzi rejestr kursów kwalifikacyjnych i rejestr wydanych świadectw.