Adres redakcji
Resovia Sacra
“Studia teologiczno-filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej”
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. (17) 871-24-00 (centrala)

Kontakt:
Redaktor naczelny: ks. prof. dr hab. Jacenty Mastej
e-mail: rektor@wsd.rzeszow.pl

 

Resovia Sacra 18/20 2011/2013

 1. “Betlejem – pomiędzy teologią, historią i archeologią” – ks. A. Kubiś
 2. “Listening and being obiedent to Gof in the Old Testament following the example of Abraham” – ks. P. Mierzwa
 3. “Materia Eucharystii w Kościele pierwszych wieków” – ks. P. Pietrusiak
 4. “Diaconato secondo Ignazio d’Antiochia” – ks. R. Salejdak
 5. “Czas i historia epifanem Boga w ujęciu św. Augustyna” – ks. J. Edling
 6. “Świadome, owocne i czynne uczestnictwo w liturgii według Konstytucji o liturgii świętej “Sacrosanctum Concilium” Soboru Watykańskiego II” – ks. T. Bać
 7. “Muzyka organowa w liturgii” – ks. A. Widak
 8. “Przygotowanie do posługi kapłańskiej według Josepha Ratzingera – Benedykta XVI” – ks. J. Buczek
 9. “Kaznodziejstwo w Polsce XIX wieku” – ks. I. Folcik
 10. “Wierzyć w Kościele (rozumność indywidualnego i wspólnotowego wymiaru aktu chrześcijańskiej wiary)” – ks. J. Uliasz
 11. “”Credo” Kościoła w świetle wiary studentów teologii na podstawie badań wśród studentów kierunku teologia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (2006-2008)” – ks. A. Anderswald
 12. “Problem milczenia w przekazie społecznym” – ks. J. Kulig
 13. “Komunikacja interpersonalna i wzmacnianie logosfery jako priorytety dydaktyczno-katechetyczne Wyższego Seminarium Duchownego w perspektywie presji społeczeństwa informacyjnego, medialnego, sieciowego” – ks. J. Miąso
 14. “Zatrudnienie nauczycieli religii w publicznym systemie oświaty” – ks. M. Winiarski
 15. “Jaką teorię poznania wykładać w seminarium duchownym?” – ks. A. Sołtys
 16. “”Civitas Dei” drogą do wiecznego szczęścia i pokoju w Królestwie Bożym” – M. Szpyrka
 17. “Benedykta XVI wizja relacji ewolucja – stworzenie – regres czy kontynuacja” – ka. M. Twardowski
 18. “Bestiariusz PRL-u czyli strach w służbie propagandy” – M. Krzanicki
 19. “Hugo Kołłątaj – kapłan, mąż stanu i polityk” – ks. A. Pociask
 20. “Świętowanie niedzieli w dziejach Kościoła. Wybrane aspekty biblijne i historyczno-prawne” – ka. M. Nabożny
 21. “Ks. Władysław Wilk (1926-1983)” – ks. S. Zych, B. Walicki
 22. “Posługa sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie” – ks. A. Garbarz
 23. “Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie w kontekście współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich” – ks. S. Kamiński
 24. “Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie: dwadzieścia lat istnienia” -A. Przywara
 25. “Sprawozdanie z sympozjum “Świętować niedzielę” zorganizowanego w Rzeszowie 22 czerwca 2013 roku w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Akcji Katolickiej” – ks. M. Nabożny
 26. “Sprawozdanie z V seminarium organowego (Rzeszów, 20 kwietnia 2013)” – ks. A. Widak

Recenzje książek:

 • Ks. Witold Jedynak “Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie. Studium socjologiczno-pastoralne”, Rzeszów 2012, ss. 393, ISBN 978-83-7338-733-1 – ks. St. Nabywaniec
 • “Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowa z abp. Ignacym Tokarczukiem”. Rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów-Kraków 2012, ss. 136 + 40 wkł. zdj., ISBN 978-83-7629-348-6 – ks. M. Nabożny
 • “W Mocy Ducha Świętego. Księga Pamiątkowa dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego z okazji XXV rocznicy święceń kapłańskich”, red. P. Mierzwa, M. Nabożny, Rzeszów 2013, ss.496, ISBN 978-83-936516-0-3 – W. Pałęcki MSF

 

Resovia Sacra 17/201

 1. “Ku syntezie hipotez dotyczących tożsamości proroka Ozeasza, część I” – ks. J.M. Chun Yean Choong
 2. A synthesis of temple theology in Hebrews” – ks. M. Mikołajczak
 3. “Matematyczny model budowy świata i czaso-przestrzeni w koncepcji św. Augustyna na podstawie Confessiones i De Civitate Dei” – O. Cyrek
 4. “Wartości uniwersalne w myśli społecznej Jana Pawła II” – R. Czupryk
 5. “Docentura etatowa z historii sztuki kościelnej i liturgiki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie” – P. Wisz
 6. “Protokół powizytacyjny parafii czudeckiej z 1793 roku. Wstęp, komentarz, przygotowanie do druku i tłumaczenie” – ks. K. Tyburowski
 7. “Represyjna polityka władzy komunistycznej wobec planów budownictwa sakralnego oraz istniejących świątyń Kościoła rzymskokatolickiego w Rzeszowskiem (1944-1968)” – A. Rak
 8. “Monk-rigorist Dimitrii Rostovskii” – A. Drozdek
 9. “Zapomniane bohaterki – kobiety “Solidarności”" – M. Urbańska
 10. “Rys historyczny rozwoju lecznictwa szpitalnego w Jarosławiu” – B. Majchrowicz, K. Tomaszewska
 11. “Siostra Eliza od Najświętszej Rodziny – Nazaretanka z Komańczy” – s. I. Życińska
 12. “Integracja kulturowa studentów muzułmańskich w Newham College w Londynie” – ks. J. Balicki
 13. “Dylematy tożsamościowe “młodego” państwa w Europie środkowo-wschodniej. Przypadek Słowacji” – R. Zenderowski
 14. “Formuły sprawiedliwości dystrybutywnej” – G. Maroń
 15. “Konsekwencje społeczne i ekonomiczne dla polskiego przedsiębiorstwa w realiach polityki gospodarczej Unii Europejskiej – studium przypadku” – P. Zawada
 16. “Regulacja instytucji opieki zastępczej w Polsce – od systemu opieki nad dzieckiem do systemu opieki nad rodziną i dzieckiem” – G. Pyzik
 17. “Potrzeby mieszkaniowe współczesnej rodziny jako istotna kwestia społeczna” – A. Frączek
 18. “Szkoła katolicka w Liście okólnym Kongregacji do spraw edukacji katolickiej z 5 maja 2009″ – ks. R. Kantor
 19. “Ochrona przed dyskryminacją religijną w art. 194 Kodeksu Karnego z 1997 roku” – M. Materniak
 20. “Przesłanki i skutki prawne separacji w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym” – K. Głowiak
 21. “Wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w Polsce” – J. Kraś
 22. “Sprawozdanie z działalności dydaktyczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie za rok akademicki 2009/2010 – ks. M. Dzik

Recenzje książek:

 • Paul Levinson, “Nowe nowe media”, tł. z ang. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, ss. 327 – o. Ryszard Kuczer
 • Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w hagiografii, red. J. Walkusz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 212 – ks. J. Mandziuk


Resovia Sacra 16/2009

 1. “Personifikacje mądrości w Księdze Mądrości Syracha” – ks. P. Romanowski
 2. “Św. Paweł misjonarz w przesłaniu Dziejów Apostolskich” – ks. M. Dzik
 3. “Obraz świata w średniowiecznej teologii” – ks. J. Buczek
 4. “Kontekst historyczno-kościelny dokumentu Benedykta XVI Summorum Pontificum” – ks. K. Tyburowski
 5. “Teologiczne argumenty przeciwników i zwolenników kultu ikon na podstawie niektórych pism Epifaniusza z Salaminy i “Mowy” Jana Damasceńskiego dotyczącej kultu obrazów” – O. Cyrek
 6. “La dizerione spirituale nell’insegnamento e nella prassi della chiesa, cosi come nella farmazione al sacerdozio” -
 7. ks. P. Tarnawski
 8. “Praktyka egzorcyzmów w Kościele” – ks. J. Goleń
 9. “Hitlerowski obóz zagłady w Bełżcu” – ks. J. Mandziuk
 10. “Kierownicy katedr Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945-1954″ – P. Wisz
 11. “Działalność dyplomatyczna Watykanu w sprawach Polski a decyzje jałtańskie” – ks. J. Tarnawski
 12. “Przyczyny absorpcji prawosławia na Łemkowszczyźnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego” – D. Knutel
 13. “Z dziejów Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Tarnowie w latach 1872-1949″ – P. Glugla
 14. “Geneza międzynarodowej integracji polityczno-gospodarczej w Europie” – I. Kraś
 15. “Szkolnictwo katolickie” – R. Czupryk
 16. “Historia Fundacji Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie w latach 1993-2008″ – M. Hołojuch
 17. “Krytyczna ocena filozoficznych podstaw marksistowskiej wizji człowieka w nauczaniu Jana Pawła II” – ks. M. Twardowski
 18. “Sedewakantyzm wybrane zagadnienia” – P. Pawelec
 19. “Przemoc i zagrożenia cywilizacyjne wyzwaniem dla kreowania kultury pokoju we współczesnym świecie” – A. Śniegulska
 20. “Poczucie więzi społecznej pracowników Z. Ch. Organika Sarzyna jako wskaźnik w ewolucji postaw pracowników w okresie transformacji ustrojowej” – P. Zawada
 21. “Kierunki rozwoju turystyki w Polsce” – J. Kraś
 22. “Sprawozdanie z działalności dydaktyczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego za rok akademicki 2008/2009″ – ks. A. Widak


Recenzje książek:

 • Vittorio Possenti, Filozofia i wiara, przekład Katarzyna Kubis, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 164 – ks. M. Szymonik
 • Wolność i władza w życiu publicznym, red. W. Zuziak, J. Mysona Byrska, WN PAT, Kraków 2008, s. 371 – ks. G. Krupa
 • Józef Krzywda CM, Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II, Kraków 2008, s. 320 – o. M. Lukoszek OSPPE

Resovia Sacra 14/15 – 2007/2008

 1. “Deutoronomista historyk i jego dzieło w 1-2 Królów w świetle współczesnych badań biblijnych” – ks. J. Łach
 2. Niewiasta obleczona w księżyc” – ks. M. Bednarz
 3. “Eucharystia w świetle teologii misteriów i posynodalnej adhortacji papieża Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis” –
 4. ks. W. Pałęcki MSF
 5. “Moralność oceną natury ludzkiej” – ks. J. Młyński
 6. “Sumienie chrześcijańskie a rozwód cywilny” – ks. R. Kantor
 7. “Komplementarność polskiej średniowiecznej antropologii filozoficznej i teologicznej” – ks. K. Bochenek
 8. “Kształcenie adeptów medycyny na terytorium Włoch w wiekach XVI-XVIII” – ks. A. Katolo
 9. “Etyczno-polityczna wizja Europy Jana Pawła II i Benedykta XVI” – ks. P. Steczkowski
 10. “Le ideee principali del „Commentarius in epistulas paulinas” di un anomimo del IV secolo” – ks. K. Tyburowski
 11. “Historyczny rozwój instytucji parafii w Kościele” – ks. J. Kowalski
 12. “Św. Hubert – patron myśliwych podkarpackich” – ks. J. Mandziuk
 13. “730 lat istnienia parafii pw. św. Mikołaja w Lubli” – ks. M. Nabożny
 14. “Piętnastolecie Diecezji Rzeszowskiej w kontekście roli diecezji w życiu Kościoła i narodu. Refleksja historyczna” –
 15. ks. S. Nabywaniec
 16. “Das Schicksal der armenisch-katholischen Kirche in Galizien wahrend des zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit” – J. Smirnov
 17. “W służbie bliźniemu. Działalność dobroczynna księży w parafiach na terenie dystryktu krakowskiego 1939-1945 w świetle materiałów archiwalnych Rady Głównej Opiekuńczej” – J. Gapys
 18. “Habilitacje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1945-1954″ – P. Wisz
 19. “Blaski i cienie Kościoła w Papui Nowej Gwinei” – Z. Z. Kruczek CSMA
 20. “Reforma systemu oświaty w III RP – założenia i realizacja” – J. Kraś
 21. “Sprawiedliwość według Robert Nozicka w perspektywie libertarianizmu” – G. Maroń
 22. “Zjawisko bezrobocia powiatu ropczycko-sędziszowskiego w latach 2002-2006″ – M. Fura
 23. “Sprawozdanie z działalności dydaktyczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie za rok akademicki 2006/2007″ – ks. A. Widak

Recenzje książek:

 • Ks. Dariusz Dziadosz, Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu, Wyd. Arch. Przemyskiej (WAP), Przemyśl 2006, s. 582 – ks. J. Łach
 • Słownik polskich teologów katolickich. T. 9: 1994-2003, red. Józef Mandziuk, Warszawa 2006, ss. 771 – ks. J. Mandziuk
 • Ks. Józef Błażej Łach, Księgi 1-2 Królów. Wstęp historyczno-krytyczny – Przekład z oryginału – Komentarz – Ekskursy. Z serii: PŚST t. IV, cz. 2, red. R. Rubinkiewicz SDB, Pallotinum-Poznań 2007, s. 672 – ks. P. Mierzwa


Resovia Sacra 13/2006

 1. “Powstanie 1-2 Królów w świetle współczesnych badań biblijnych” – ks. J. Łach
 2. “Egzystencjalna godność chrześcijanina – podstawą dla jego postępowania moralnego (Rz 14,7-9)” – O. R. Zdziarstek OP
 3. “Legis naturalis essentia apud nonnullos scriptores primi aevi ecclesiae – lineamenta generalia” – ks. K. Tyburowski
 4. “Pneumatologia sakramentalna w nauczaniu Jana Pawła II” – ks. J. Buczek
 5. “Radość i nadzieja czyli Kościół we współczesnym świecie w świetle Konstytucji Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II” – ks. N. Podhorecki
 6. “Szczęście w czyściu” – D. Żukowska
 7. “Kara śmierci z filozoficznego punktu widzenia” – ks. T. Ślipko SJ
 8. “Kontrowersje wokół medycznej definicji śmierci” – A. Kwolek
 9. “Etyczne aspekty przeszczepiania narządów” – ks. W. Gubała
 10. “Godność i podmiotowość człowieka a eutanazja” – ks. T. Biesaga SDB
 11. “Prawo do życia w nauczaniu Jana Pawła II” – W. Zaremba
 12. “Koncepcja pokoju w orędziach Jana Pawła II” – ks. J. Koral SDB
 13. “Brat Roger z Taize – zakonodawca i męczennik chrześcijański” – ks. J. Mandziuk
 14. “Działania komunistów wobec Kościoła rzymsko i greckokatolickiego na terenie południowo-wschodniej rzeszowszczyzny w latach 1944-1947″ – W. Basak
 15. “Relacje miedzy państwem a Kościołem katolickim w Polsce w latach 1945-1956″ – K. Jaworska
 16. “Mistrzowie saletyńskiego nowicjatu do 2003 r.” – P. Wisz
 17. “Kościół a polskie przemiany” – ks. H. Skorowski SDB
 18. “Reforma samorządu terytorialnego jako jeden z kluczowych elementów reformy administracji publicznej w III RP” – J. Kraś
 19. “Zasada pomocniczości jako fundament nowoczesnego państwa” – K. Łuczka
 20. “Posługa charytatywna proboszcza – podstawy kanoniczno-prawne” – ks. P. Steczkowski
 21. “Instytucja prefekta szkolnego w diecezjalnym ustawodawstwie synodalnym w Polsce w latach 1983-2005″ – ks. J. Adamczyk
 22. “Analiza zróżnicowania stopnia spójności przekonań religijnych w grupie młodych przestępców” – J. Zieliński
 23. “Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie za rok akademicki 2005/2006″ – ks. A. Widak

Recenzje książek:

 • Księgi historyczne Starego Testamentu. Cz. 1: Dziejopisarstwo izraelskie. Księgi: Jozuego, Sędziów, Samuela, Królów. Opr. T. Brzegowy, J. Łach, S. Wypych, w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie Ksiąg Biblijnych, t. 2, red. J. Frankowski, współred. tomu S. Wypych, Warszawa 2006 – ks. J. Łach
 • O. H. Langkammer OFM, Teologia Starego Testamentu, Rzeszów 2006 – ks. J. Łach
 • Ks. J. Łach, Stary Testament o swoich największych postaciach. Z serii: Homo paedagogicus, t. II, cz. 1, Rzeszów 2002 – ks. P. Mierzwa
 • O. H. Langkammer OFM, Życie człowieka w świtle Biblii. Antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu, Rzeszów 2004 – ks. J. Łach
 • Ks. J. Łach, Wychowawcze posłannictwo Słowa. Zarys i wybrane zagadnienia. Z serii: Homo paedagogicus, cz. 3. Biblia w rękach pedagoga (katechety), Rzeszów 2004 – ks. P. Mierzwa
 • Ks. K. Szopa, Parafia Frysztak w latach 1918-1945, Tuchów 2005 – ks. J. Mandziuk
 • H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946, Wrocław 2004 – ks. J. Mandziuk
 • “Dokumenty Prvniho Vatikanskeho Koncilu. Pracowvi preklad (Dokumenty pierwszego soboru watykańskiego. Przekład roboczy). Praha 2006 -ks. B. Pelc


Resovia Sacra 12/2005

 1. “Duszpasterski aspekt beatyfikacji błogosławionego ks. Władysława Findysza” – ks. M. Juchno
 2. “Prorocy w Starym Testamencie i ich rola w wychowaniu Izraela w świetle biblijnych opisów powołań” – ks. J. Łach
 3. “Uber die macht des gerichthalens im reich Gottes (Lk 22, 24-30)” – ks. M. Mikołajczak
 4. “L’importanza della traditio apostolica di ippolito di Roma per la vita della chiesa – temi generali” – ks. K. Tyburowski
 5. “Jaka wolność? Rola religii w demokratycznym życiu politycznym” – ks. B. Pelc
 6. “Uczestnictwo w Eucharystii w świetle wybranych pozycji literatury teologicznej okresu II Krajowego Kongresu Eucharystycznego” – ks. A. Herba
 7. “Jana Pawła II wskazania etyczne kierowane do służby zdrowia – ks. A. Garbarz
 8. “Święci Kościoła Katolickiego A.D. 2004 – ks. J. Mandziuk
 9. “Akcja Katolicka na Śląsku za rządów Kard. Adolfa Bertrama – ks. T. Błaszczyk
 10. “Antykatolicka i antypolska argumentacja uczestników Synodu Lwowskiego w 1946 r.” – ks. S. Nabywaniec
 11. “Saletyńscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego” – P. Wisz
 12. “Peregrynacja Symboli Nawiedzenia Matki Bożej w Rzeszowie w latach 1970-1971 w świetle wybranych źródeł kościelnych” – ks. J. Rogula
 13. “Stowarzyszenia kościelne działające przy parafii Kamień na początku XX w.” – ks. M. Story
 14. “Zagadnienie cielesności człowieka w filozofii Edyty Stein” – o. R. K. Wilk OSPE
 15. “Filozofia chrześcijańska wobec tzw. kryzysu wartości” – ks. K. Bochenek
 16. “Formy pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie na przykładzie organizacji Caritas” – B. Szluz
 17. “Reforma administracji publicznej w III RP – od koncepcji do realizacji – J. Kraś
 18. “Ks. Infułat Walenty Rawicz Karwowski (1730-1805), założyciel Sanktuarium Matki Bożej w Tarnowcu – 200 lat po śmierci – ks. S. Mazur
 19. “Rola Instytutu im. Jana Pawła II w Rzeszowie” – ks. A. Garbarz
 20. “Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie za rok akademicki 2004/2005 – ks. A. Widak
 21. M. Jasiński, Posłannictwo proroka w cyklu Elizeusza. Studium egzegetyczno-teologiczne 1 Krl 19,15 – 2 Krl 13,21, Poznań 2004 – ks. J. Łach
 22. Ks. J. Łach, Stary Testament o swoich największych postaciach, Rzeszów 2002 – ks. P. Mierzwa
 23. Ks. J. Łach, Ewangelie wczoraj i dziś, Rzeszów 2002 – ks. P. Mierzwa
 24. J. P. Ondok, Nauki przyrodnicze a teologia, Brno 2001 – ks. B. Pelc
 25. W. J. Hoye, Demokracja a Chrześcijaństwo. Chrześcijańska odpowiedzialność za zasady demokracji, Kraków 2003 – ks. B. Pelc

 

Resovia Sacra 11/2004

 1. “Poznanie ipsum esse perse subsistens według przedstawicieli tomizmu egzystancjalnego” – ks. A. Sołtys
 2. “Teologiczne tradycje o początkach biblijnego Izraela” – ks. D. Dziadosz
 3. “L’importanza della legge mosaica nello sviluppo della storia della salvezza secondo il commentarius in epistulam ad romanos dell’ambrosiaster” – ks. K. Tyburowski
 4. “Ateizm w nauczaniu Jana Pawła II” – D. Żukowska
 5. “Filozoficzne konteksty średniowiecznej poezji” – ks. K. Bochenek
 6. “Kult Dzieciątka Jezus w Kościele katolickim” – ks. J. Mandziuk
 7. “Żydzi i Wyznaniowa Gmina Żydowska we Frysztaku do wybuchu II wojny światowej” – ks. S. Nabywaniec, ks. K. Szopa
 8. “Spór o majątek kościelny na przykładzie ekspozytury w Olchowcach w diecezji przemyskiej” – ks. A. Garbarz
 9. “Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Dębowcu (1952-1955) – P. Wisz
 10. “Kardynał Józef Mindszenty – męczennik za wiarę i ojczyznę – M. Hołojuch
 11. “Działalaność Związku Katolicko-Społecznego w parafii Kamień” – dk. Marek Story
 12. “Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w świetle Dyrektorium Katechetycznego i podstawy programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce” – ks. W. Janiga
 13. “Pozbawienie pogrzebu kościelnego w świetle synodów diecezjalnych (1983-2004) – ks. J. Gołąb
 14. “Mniejszości narodowe w Polsce po 1989 r.” – ks. J. Koral
 15. “Opieka w społeczności nad osobami niepełnosprawnymi” – B. Szluz
 16. “Wizerunkowe aspekty funkcjonowania instytucji oraz fundacji kościelnych” – D. Tworzydło
 17. “Invitatoria z benedyktyńskiego antyfonarza Opata Mścisława z Tyńca” – ks. T. Bratkowski
 18. “Sprawozdanie z sesji naukowej “Czyń co widzisz” poświęceonej św. Jadwidze Królowej, odbytej w Bieczu 7 czerwca 2004 r. – ks. W. Kret

Recenzje książek:

 • T. Wojciechowski, Kościele dzieje Bochni w czasach staropolskich, Tuchów 2003 – ks. J. Mandziuk
 • D. MacCulloch, Reformation. Europe’s House Divided 1490-1700, London 2004 – ks. S. Krzyżanowski
 • S. Janik, Kwestia chłopska w świetle nauczania społecznego Kościoła, Ząbki 2002 – ks. J. Mierzwa
 • H. Skorowski, Wolność, integracja, solidarność w nauczaniu społęcznym Jana Pawła II, Warszawa 2002 – ks. J. Mierzwa
 • J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Średniowiecze, Warszawa 2004 – ks. W. Kret
 • J. Mandziuk, Etyczno-społęczne aspekty bezrobocia w świetle doświadczeń polskich, Warszawa 2004 – B. Szluz


Resovia Sacra 9/10 2002/2003

 1. “Pamięć o cudzym cierpieniu. Korektura amerykańskiej religii cywilnej z punktu widzenia nowej teologii politycznej” – ks. B. Pelc
 2. “Poznanie Boga na drodze analogii w myśli wybranych przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego” – ks. A. Sołtys
 3. “Filozoficzne aspekty rozważań  krakowskich scholastyków wokół kwestii nieśmiertelności człowieka” – ks. K. Bochenek
 4. “Kościół a prawa człowieka. Teologia wokół wyzwań współczesności na podstawie analizy dzieł wybranych Waltera Kaspera” – ks. N. Podhorecki
 5. “Duch Święty a wcielenie Syna Bożego w nauczaniu Jana Pawła II” – ks. ks. J. Buczek
 6. “L’importanza dell’incarnazione del figlio di dio nel commentarius in epistulam ad romanos del’ambrosiaster” – ks. K. Tyburowski
 7. “Sztuczne zapłodnienie w probówce dobrem. Dla kogo?” – ks. A. J. Katolo
 8. “Biskupi metropolii warszawskiej wobec spraw niepodległości Polski (1916-1918)” – ks. J. Mandziuk
 9. “Polityka władz państwowych wobec wizytacji biskupich w diecezji sandomierskiej w latach pięćdziesiątych XX w.” – ks. B. Stanaszek
 10. “Książę Jerzy Ignacy Lubomirski (1687-1753) i jego fundacje pobożne” – ks. S. Nabywaniec, ks. S. Zych
 11. “Saletyńska Szkoła Apostolska w Puźnikach (1906-1911)” – P. Wisz
 12. “Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki i jego służba Ojczyźnie” – ks. R. Ozga
 13. “Znaczenie wartości podstawowych w społeczeństwie obywatelskim” – ks. J. Koral SDB
 14. “Akceptacja wartości ostatecznych przez młodzież szkolną w Krośnie na Podkarpaciu” – <ks. J. Mierzwa
 15. “Praca w procesie wychowawczym” – ks. W. Janiga
 16. “Opieka wychowawcza nad dziećmi upośledzonymi umysłowo do 1989 roku” – B. Szluz
 17. “Zasady stosowania prawa kościelnego – wybrane aspekty” – ks. P. Steczkowski
 18. “Instytucja separacji malżeńskiej w obowiązującym prawie kanonicznym” – ks. J. Gołąb
 19. “Prawa i obowiązki szafarza Sakramentu Pokuty w prawodawstwie Kościoła” – ks. B. Glinkowski
 20. “Ksiądz profesor Bolesław Radomski (1904-1956) – dk. M. Story

Recenzje książek:

 • Ks. Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. I., Lublin 1999 i t. II, Lublin 2003 – ks. J. Buczek
 • Ks. J. Łach, Człowiek a kultura, Rzeszów 2000 – ks. A. Garbarz
 • “Secaulum Christianum” 2003 nr 2 – ks. J. Mandziuk

Resovia Sacra 8/2001

 1. “Prezentacja filozoficznej problematyki “Cognitive science” i ocena rozwiązania podstawowego jej problemu” – ks. A. Sołtys
 2. “Konsekwencja błędu antropologicznego w religii” – ks. K. Bochenek
 3. “Pochodzenie i znaczenie formuły Ja Jestem Winnym Krzewem w J 15,1.5″ – ks. M. Dzik
 4. “Duch Święty w życiu ziemskim Jezusa Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II” – ks. J. Buczek
 5. “Collocazione di “Corpo di cristo” nei manuali e nei trattati de ecclesia dopo il Concilio Vaticano Secondo” – ks. J. Podlaszczak
 6. “Fenomen amerykańskiej religii cywilnej. Przemówienia prezydentów USA jako jego przejaw” – ks. B. Pelc
 7. “Gli elementi della natura umana secondo l’ambrosiaster” – ks. K. Tyburowski
 8. “Świątynie parafii Kolbuszowa w świetle akt wizytacyjnych z 1764 r.” – ks. S. Nabywaniec, ks. S. Zych
 9. “Opieka społeczna Kościoła katolickiego na Śląsku do czasów pruskich (1742) – ks. J. Mandziuk
 10. “Nowicjat saletyński w Rzeszowie” – P. Wisz
 11. “Maryjne Sanktuarium OO. Bernardynów w Rzeszowie w służbie pielgrzymującego ludu” – I. Rusecki OFM
 12. “Antykoncepcja jako negacja ludzkiego zachowania” – ks. A. J. Katolo
 13. “Troska biskupa Józefa Sebastiana Pelczara o katolickie wychowanie młodego pokolenia” – ks. W. Jedynak
 14. “Wartości w nauczaniu Kościoła. Wybrane aspekty” – ks. W. Janiga
 15. “Akceptacja norm moralnych przez młodzież szkolną w Krośnie na Podkarpaciu” – ks. J. Mierzwa
 16. “Katecheza – oddzielna czy integralna część edukcji?” – ks. J. Miąso

Recenzje książek:

 • J. Polkinghorne, Theologie und Naturwissenschafen. Eine Einfuhrung, Gutersloh 2001 – ks. B. Pelc
 • H. Kratzl, Neue Freude an der Kirche. Ein engagiertes Bekenntnis, Innsbruck-Wien 2001 – ks. B. Pelc
 • “Saculum Christianum” 2002 nr 2 – ks. J. Mandziuk
 • Ks. J. Mandziuk, Sakralna sztuka gotycka na Śląsku, Wrocław 2003 – ks. W. Kret