W związku z realizacją projektu „Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie”,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ I TABLICZEK INFORMACYJNYCH.

W załączeniu zapytanie ofertowe, w którym znajduje się szczegółowy opis przedmiotu oferty oraz formularz ofertowy.

Załącznik 1. Zapytanie ofertowe
Załącznik 2. Formularz oferty

Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załącznik 1 – tekst informacji

Ogłoszenie o przetargu – Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych
Treść ogłoszenia  Dostawa Instrumentów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Dostawa Instrumentów  
Załącznik nr 1 Oświadczenie 1 
Załącznik nr 2 Oświadczenie 2
Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych zamówień
Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 5 Wzór kosztorysu ofertowego 
Załącznik nr 6 Wzór umowy z załącznikami
Załącznik nr 7 Specyfikacja dostaw – karty katalogowe 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu – Dostawa Instrumentów
Tekst o unieważnieniu przetargu 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Wyposażenie
Tekst informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty – wyposażenie

Ogłoszenie o przetargu – Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych
Treść ogłoszenia – Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych
Załącznik nr 1 Oświadczenie 1 
Załącznik nr 2 Oświadczenie 2
Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych zamówień
Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 5 Wzór kosztorysu ofertowego 
Załącznik nr 6 Wzór umowy z załącznikami
Załącznik nr 7 Specyfikacja dostaw – karty katalogowe 

Pytania i Odpowiedzi – Dostawa Wyposażenia
Pytania i odpowiedzi 21.08.2012

Ogłoszenie o przetargu – Dostawa wyposażenia
Treść ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu Dostawa wyposażenia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Dostawa Wyposażenia

Załącznik nr 1 – Oświadczenie 1
Załącznik nr 2 – Oświadczenie 2
Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych zamówień 
Załącznik nr 4 – Formularz Oferty
Załącznik nr 5 – Kosztorys Ofertowy
Załącznik nr 6 – Wzór Umowy
Załącznik nr 7 – Specyfikacja Dostaw

Karty katalogowe
Załącznik nr 7 a – Karty katalogowe
Załącznik nr 7 b – Systemy wspomagające słyszenie 
Załącznik nr 7 c – Centrala telefoniczna
Załącznik nr 7 d – Fotowoltaika
Załącznik nr 7 e – Serwer_Drukarka
Załącznik nr 7 f – System kurtyn
Załącznik nr 7 g – System AV sal ćwiczeniowych i wykładowych
Załącznik nr 7 h – Urządzenia grzewcze

Sprostowanie Istotnych Warunków Zamówienia – Dostawa Wyposażenia
Sprostowanie SIWZ 16.08.2012 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nadzór inwestycyjny (19.03.2012)
Informacja – załącznik nr 1 

Ogłoszenie o zamówieniu  nadzór inwestycyjny (20.02.2012)
Ogłoszenie – załącznik nr 1
Warunki przetargowe – załącznik nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.09.2011)
Informacja – załącznik nr 1
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekrycie rowu (20.01.2012)
Ogłoszenie – załącznik nr 2 

Zaprojektuj i wybuduj: Przekrycie istniejącego rowu odwadniającego M-1 wraz z budową zbiorników retencyjnych i elementów towarzyszących tj. odwodnienia przyległego terenu, budowa przepompowni wód deszczowych oraz budowa miejsc parkingowych, budowa parkingów naziemnych wraz z przełożeniem kolidującego uzbrojenia na działkach 1575/2, 1575/1, 1576, 166/9, 718,719,1584, 1585 obr. 219 położonych przy ul. Witolda w Rzeszowie. – w ramach projektu : Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. J.S. Pelczara w Rzeszowie.
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zamówieniu nr 202968-2011

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 2 – Ogłoszenie powiązane

Pytania i odpowiedzi 20.07.2011
Załącznik nr 3 – Pytania i odpowiedzi 20.07.2011

Pytania odpowiedzi 22.08.2011
Załącznik nr 4 -Pytania i odpowiedzi 22.08.2011

W związku z realizacją projektu „Budowa Teologiczno-Pastoralny  Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie” oraz zwiększeniem zakresu projektu o przykrycie istniejącego rowu odwadniającego M-1 wraz z budową zbiorników retencyjnych w sąsiedztwie projektowanego Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie przy ul. Witolda, dofinansowanego z programu RPO WP Działanie 5.1 Schemat A Szkoły Wyższe Instytut Teologiczno-Pastoralny  Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na wykonanie: PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA PRZYKRYCIU ISTNIEJĄCEGO ROWU ODWADNIAJĄCEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH.

Program powinien zostać  opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2010 roku do godz.  15:00.
Należy ją dostarczyć w wersji papierowej do siedziby spółki pod adresem

Instytut Teologiczno-Pastoralny  Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie
ul. 17 Pułku Piechoty 5
35-020 Rzeszów

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl

Dokładna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.

Załącznik

W związku z realizacją projektu Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 5.1 Schemat A Szkoły Wyższe, Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na wykonanie STOJĄCEJ TABLICY INFORMACYJNEJ

Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe
Załącznik 2 – Wzór tablicy
Załącznik 3 – Formularz oferty

Instytut Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Priorytet V, Działanie 5.1, Schemat A, Szkolnictwo wyższe, ogłasza przetarg ograniczony na zaprojektuj i wybuduj budynek wielofunkcyjny.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ogłoszeniem jak również ze sprostowaniem ogłoszenia. 

      Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na zaprojektuj i wybuduj budynek wielofunkcyjny, wniesiony został protest, którego kopię przedstawia się w załączeniu.
Rozstrzygnięcie protestu:  strony 1,2,3,4

Zmiana ogłoszenia – treść

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, udzielono następujących odpowiedzi :
Odpowiedź nr 1
    strona 1 odpowiedzi
    strona 2 odpowiedzi

Odpowiedź nr 2
 tekst odpowiedzi

Odpowiedź nr 3
 tekst odpowiedzi

Odpowiedź nr 4
 tekst odpowiedzi

Odpowiedź nr 5
   tekst odpowiedzi

    Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – informacja.

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na „Zaprojektuj i wybuduj obiekt wielofunkcyjny” – Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie   
Pytania i odpowiedzi 20.11.2009
Załącznik do odpowiedzi na pytania 20.11.2009

Pytania i odpowiedzi 26.11.2009
Załącznik do odpowiedzi na pytania 26.11.2009

Pytania i odpowiedzi 1.12.2009
Załącznik do odpowiedzi na pytania 1.12.2009

Pytania i odpowiedzi 8.12.2009
Załącznik do odpowiedzi na pytania 08.12.2009

Pytania i odpowiedzi 11.12.2009
Załącznik do odpowiedzi na pytania 11.12.2009

– Załącznik nr 1 Pytania i odpowiedzi 11.12.2009
– Załącznik nr 2 Pytania i odpowiedzi 11.12.2009
– Załącznik nr 3 Pytania i odpowiedzi 11.12.2009
– Załącznik nr 4 Pytania i odpowiedzi 11.12.2009

Pytania i odpowiedzi 16.12.2009
Załącznik do odpowiedzi na pytania 16.12.2009

– Załącznik nr 1 Pytania i odpowiedzi 16.12.2009
– Załącznik nr 2 Pytania i odpowiedzi 16.12.2009
– Załącznik nr 3 Pytania i odpowiedzi 16.12.2009
– Załącznik nr 4 Pytania i odpowiedzi 16.12.2009
– Załącznik nr 5 Pytania i odpowiedzi 16.12.2009

Zmiana terminu składania ofert 17.12.2009
Informacja o zmianie terminu składania ofert 17.12.2009

Pytania i odpowiedzi 21.12.2009
Załącznik do odpowiedzi na pytania 21.12.2009

Pytania i odpowiedzi 23.12.2009
Załącznik do odpowiedzi na pytania 23.12.2009 – część I
Załącznik do odpowiedzi na pytania 23.12.2009 – część II

Zmiana terminu składania ofert 23.12.2009
Informacja o zmianie terminu składania ofert 23.12.2009

Informacja o wniesieniu protestu 30.12.2009
Tekst informacji o wniesieniu protestu 30.12.2009
Tekst protestu Mostostal Warszawa 30.12.2009

Pytania i odpowiedzi 31.12.2009
Załącznik do odpowiedzi na pytania 31.12.2009

Odpowiedź na protest Mostostal
Załącznik do odpowiedzi na protest Mostostal

Zawiadomienie o wykluczeniu Budimex SA 12.10.2010
Załącznik do zawiadomienia o wykluczeniu Budimex SA 12.10.2010

Informacja o wniesieniu protestu 13.01.2010
Załącznik do informacji o wniesieniu protestu przez Budimex SA 13.01.2010
Załącznik do tekstu protestu Budimex SA 13.01.2010

Informacja o zgłoszeniu przystąpienia do protestu Skanska SA 15.01.2010
Załącznik do informacji o zgłoszeniu przystąpieniu do protestu Skanska SA 15.01.2010

Informacja o wniesieniu protestu 21.01.2010
Załącznik do informacji o wniesieniu protestu przez Budimex SA 21.01.2010
Załącznik do tekstu protestu Budimex SA 21.01.2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.01.2010
Załącznik do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.01.2010 

Informacja o zgłoszeniu przystąpienia do protestu Skanska SA 25.01.2010
Załącznik do informacji o zgłoszeniu przystąpienia do protestu Skanska SA 25.01.2010