Sympozja i szkolenia

SYMPOZJA NAUKOWE:

 • Konferencja Naukowa „Imponderabilia społeczeństwa polskiego po zmianie systemowej. „Kultura-Polityka-Pamięć – zorganizowanym we współpracy z Instytutem Socjologii i Instytutem Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  14.06.2014 r.
 • Sympozjum naukowe „Evangelii gaudium. Z papieżem Franciszkiem odnaleźć radość Ewangelii” – zorganizowanym przez Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, Instytut Teologii Fundamentalnej KUL w Lublinie, Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce, Lubelskie Stowarzyszenie Naukowe – Wydział VI Nauk Teologicznych, Oddział PAN w Lublinie – Komisja Teologii
  17.05.2014 r.
 • Konferencja popularno-naukowa „Błogosławiony Jan Paweł II: Santo Subito” – zorganizowany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
  05.04.2014 r.
 • X Diecezjalny Kongres Nauczycieli w Rzeszowie „Aby człowiek zachował godność swą” – zorganizowany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
  22.03.2014 r.
 • Wykład Małgorzaty Nawrockiej „Wpływ kultury New Age na dziecko przedszkolne” – zorganizowany przez Przedszkole Publiczne św. Józefa Sióstr Służebniczek NMP w Rzeszowie
  07.03.2014 r.
 • Panel dyskusyjny „Jan Paweł II – Papież Dialogu” – zorganizowany przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Jana Pawła II „Lumen et Spes”, Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Podkarpacką Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II oraz Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.
  19.10.2013 r.
 • Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym – konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim – Instytutem Pedagogiki, Katedrą Nauk o Rodzinie, Studenckim Kręgiem Korczakowskim przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, Podkarpackim Kuratorem Oświaty, Stowarzyszeniem na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny w Rzeszowie, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Rzeszowie.
 • Zajęcia warsztatowe w ramach konferencji „Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym”: Rola szkoły w rozwijaniu kompetencji wychowawczych rodziców. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Praca w zespole interdyscyplinarnym. Specyfika zastępczego rodzicielska. Współpraca nauczyciela-wychowawcy z „trudnymi rodzicami”. Nauczyciel-wychowawca, a system pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  10-11.05.2011 r.
 • Spór o wizję człowieka we współczesnej kulturze – międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” Okręg w Rzeszowie, Uniwersytetem Rzeszowskim i Polskim Towarzystwem Teologicznym w Krakowie.
  03.12.2010 r.
 • 10-lecie współpracy Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – sesja naukowa.
  06.06.2009 r.
 • Kultura chrześcijańska, a wspólnoty lokalne i regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” Oddział w Rzeszowie, Uniwersytetem Rzeszowskim i Polskim Towarzystwem Teologicznym.
  03-04.12.2008 r.
 • Traktat Lizboński oraz Karta Praw Podstawowych – sympozjum naukowe zorganizowane we współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  31.05.2008
 • Rozwój intelektualny czynnikiem Rozwoju Regionu – sympozjum naukowe zorganizowane we współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  26.05.2007 r.
 • Jan Paweł II zatroskany o człowieka i świat – konferencja zorganizowana we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” Oddział Podkarpacki.
  07.04.2006 r.
 • „Jakie państwo?” – sesja naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  10.06.2005 r.
 • Posługi w liturgii – sympozjum liturgiczne zorganizowane we współpracy z Instytutem Formacji Pastoralno-Liturgicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  10.06.2002 r.
 • Nauczanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego – sesja naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  28.04.2011 r.
 • Perspektywy nowej Ewangelizacji. Tożsamość, zaangażowanie i współpraca lokalnych kościołów.
  04.11.2000 r.

SZKOLENIA:

 • Warsztaty dla nauczycieli, wychowawców i edukatorów „Kostka sportowa w akcji” – warsztaty zorganizowane we współpracy z Fundacją Podaj Dalej.
  24.05.2014 r.
 • V Seminarium dla muzyków kościelnych, organistów i dyrygentów – seminarium zorganizowane we współpracy z Diecezjalnym Studium Organistowskim, Instytutem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Duszpasterstwem Organistów Diecezji Rzeszowskiej.
  20.04.2013 r. – Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.
 • IV Seminarium dla muzyków kościelnych, organistów i dyrygentów – seminarium zorganizowane we współpracy z Diecezjalnym Studium Organistowskim, Instytutem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Duszpasterstwem Organistów Diecezji Rzeszowskiej.
  10.03.2013 r. – Instytut Muzyki Uniwersytet Rzeszowski.
 • III Seminarium dla muzyków kościelnych, organistów i dyrygentów – seminarium zorganizowane we współpracy z Diecezjalnym Studium Organistowskim, Instytutem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Duszpasterstwem Organistów Diecezji Rzeszowskiej.
  09.03.2011 r. – Instytut Muzyki Uniwersytet Rzeszowski.
 • II Seminarium dla muzyków kościelnych, organistów i dyrygentów – seminarium zorganizowane we współpracy z Diecezjalnym Studium Organistowskim, Instytutem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Duszpasterstwem Organistów Diecezji Rzeszowskiej.
  15.03.2010 r. – Instytut Muzyki Uniwersytet Rzeszowski.
 • Seminarium dla muzyków kościelnych, organistów i dyrygentów – seminarium zorganizowane we współpracy z Diecezjalnym Studium Organistowskim, Instytutem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Duszpasterstwem Organistów Diecezji Rzeszowskiej.
  14.03.2009 r. – Instytut Muzyki Uniwersytet Rzeszowski.
 • Zapobieganie problemom alkoholizmu – szkolenie zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Trzeźwości „Wolność i miłość” Diecezji Rzeszowskiej.
  16-18.12.2005 r.
 • Zasady pracy z dziećmi z rodzin z problemami alkoholowymi – ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzicami i opiekunami.
  01.09-30.11.2004 r.
 • Szkolenie dla nauczycieli w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i chorobie AIDS – szkolenie zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa.
  07.06.2002 r.